YENİ NESİL

Link Bilgisayar, küçük ve orta büyüklükteki işletmeler için geliştirdiği yeni teknolojik ürünü Yeni Nesil Yönetim Sistemini Nisan 2007'de yenilenen yüzü ile piyasaya sundu.
İşletmelerin iş süreçlerini minumuma indirecek, kullanımı kolay, kapsamlı ve hızlı olan Yeni Nesil Yönetim Sistemi, kullanıcılara zamandan ve emekten tasarruf yapabilmelerini sağlamaktadır.

Windows ortamında geliştirilen, kullanıcı dostu ara yüzü, tam Windows uyumluluğu, geliştirilmiş güvenlik özelliği, sistemde hazırlanan her türlü raporun direkt excele aktarımı,
hesap özeti, borç alacak listesi gibi listelerin e-mail yoluyla gönderilebilmesi, gelişmiş rapor üreticisi gibi bir çok gelişmiş özelliğe sahip Yeni Nesil Yönetim Sistemi, Muhasebe,
Finans, Satış-Pazarlama ve Satınalma, Stok, Bordro, İşletme, Sabit Kıymetler programları ve alt modüllerini kapsamaktadır.

Genel Özellikler
Dövizli Kullanım
Günümüz koşullarında işletmelerde artık tek bir para birimi ile çalışmak güncelliğini yitirmiş olup, bir çok döviz türü kullanılması veya değerlendirme yapılması zorunluluk haline gelmiştir. Link Bilgisayar’ ın üretmiş olduğu tüm ürünlerde, Dövizli Kullanım için sunduğu çözümler bu açıdan kullanan işletmelere kolaylıklar sağlamaktadır. Gerçekleştirilen tüm işlemler, yerel para birimi dışında istenilen bir döviz cinsine göre de takip edilebilmekte, TL olarak girilen bilgiler dövize, döviz olarak girilen bilgiler TL’ ye otomatik olarak çevrilebilmektedir. Çapraz kur paritisine göre hesaplamalar yapmak mümkündür. Çok sayıda döviz cinsi ve döviz kuru tanımlanabilmekte, döviz kurundaki değişiklikler, geçmişteki kayıtların tümüne veya istenilen özellikteki kayıtlara otomatik olarak yansıtılabilmektedir.

Tasarım Özellikleri
Kullanıcı işlem girişlerinde, istediği yeni sahaları ekleyebilmekte veya çıkarabilmekte, mevcut sahaları istediği şekilde yerleştirebilmektedir. Aynı şekilde seçeneklerdeki tüm sahalarda kullanıcı ihtiyaçlarına göre eklenip, çıkarılabilmektedir. Kullanıcı, kullandığı bilgisayarın masa üstüne en sık kullandığı kart, işlem, rapor vb. seçenekleri koyabilmekte ve programı kullanırken direkt masa üstünden çalışabilmektedir. Sistemde bulunan bütün seçeneklerdeki kayıt arama pencerelerini, kullanıcı kendi istediği şekilde dizayn edebilmektedir.

Güvenlik
Yeni Nesil, işletmeler için büyük önem taşıyan kritik bilgilerin, yalnız ilgili kişilerin kullanımına sunularak sağlanan geniş güvenlik özelliği ile, bilginin güvenli bir ortamda oluşturulmasını sağlamaktadır. Kritik bilgilerin yalnız ilgili kişiler tarafından kullanılmasını sistem sağlamaktadır. Sistemde ayrıca, okuma, değişiklik yapma, silme ve yeni kayıt açma hakları detaylı olarak tanımlanabilmekte, sahalarının değerlerinin görüntülebilmesi veya görüntülenememesi hakları kullanıcılar bazında tanımlanabilmektedir. Kullanıcı ve grup hakları, tanımlanan geçerlilik tarihi kriterlerine göre sınırlandırılabilmektedir. Kullanıcıların veya gurpların istenildiği zaman program üzerindeki kullanım yetkileri kaldırılabilmektedir. Geriye dönük değişiklik veya iptal işlemleri için, isteğe bağlı olarak belirli bir süreye veya tarihe kadar engelleme yapılabilmektedir. İstenilen bir tarihten itibaren, silinen her kaydın sistemde tutulabilmesi mümkündür. Sisteme girilen ve değiştirilen kayıtlarda, kullanıcı, tarih ve saat detayları saklanabilmektedir. İster kayıt, isterse listelerde anında son değiştirilen bilgilere ulaşılabilmektedir.

Gölge Dosya
Sistemde girilen, değiştirilen ve silinen tüm bilgilere Gölge Dosya modulü ile geriye dönük olarak ulaşılabilmektedir. İşletmelerin hata riskini en aza indirerek doğru bilgiye ulaşmaları için tasarlanmış olan Gölge Dosya modülü ile, istenilen tüm bilgiler kullanıcı ve tarih bazında sorgulanabilmekte, Gölge dosya’da yer alan bilgilerin transfer edilebilmesi sayesinde, hızlı ve güncel konsalidasyon yapılabilmekte, yeni girilen, silinen ve değiştirilen tüm bilgiler tarih ve kullanıcı kriterlerine göre izlenebilmektedir. Değiştirilmiş olan yada silinmiş bilgilerin, gölge dosya transferi ile doğru kayda dönüştürülebilmesi mümkündür.

Raporlama
Yeni Nesil'in raporlamaya getirdiği esnek ve fonksiyonel çözümler ile, işletmelerin karar alma süreçlerinde etkin bir rol oynamaktadır. Tasarlanan raporların sistemden istenilen filtreler kullanılarak alınabilmesi, istenen sahalara göre artan veya azalan şekilde sıralanabilmesi, tanımlama yapılan formül sonuçlarının değerine bağlı olarak kullanıcı seçimine göre basılabilmesi, hazırlanan raporların, isteğe bağlı olarak sonradan kağıda alınabilmesi ve/veya sistemde saklanabilmesi mümkündür. Raporlar; excel, text veya html formatında programdan çıkmadan alınabilmektedir. Ayrıca raporların direkt excel kullanılabilmesi de, işletmelere büyük kolaylık sağlamaktadır. Standart hazırlanmış listelerde varolan bir sahanın listeden çıkarılabilmesi, saha formatları seçimlerinin değiştirilebilmesi ile bir listeden birden fazla liste alınabilmesi, standart listelerde saha formatları ve seçimlerinin değiştirilebilmesi ile aynı listenin değişik dizaynlarda alınabilmesi, istenilen bir döviz cinsine göre rapor alınabilmesi, Yeni Nesil’de mümkündür.

Bilgi Transferi
Kullanıcı tarafından hazırlanmış olan dosyaların Yeni Nesil'e transfer edilmesi özelliği ile, işletmelerin dikey çözümler için kullandıkları özel yazılımları, LİNK’ e entegre etmeleri sağlanmaktadır. Böylelikle depo sayım bilgisi, kartoteks programlarında oluşan müşteri bilgileri gibi bilgilerin mükerrer girişleri engellenerek dikey ürünlerle bilgi bütünlüğü sağlanmaktadır.
Satış Pazarlama & Satınalma
Siparişten teslimata kadar, işletmelerin doğru zamanda ve uygun koşullarda müşterilerine ulaşmalarını sağlayacak tüm satış operasyonlarının yönetimi, satınalma ve stok maliyetlerini en aza indirebilmeleri Yeni Nesil'de, satış- pazarlama ve satınalma departmanları için sunulan çözümler ile sağlanmaktadır. Değişik kanallardan gelen satış bilgilerinin doğru ve düzenli bir şekilde tutulması, satışların verimliliğini arttırmak, doğru yerlere kanalize olmak ve varolmayan bir satış potansiyelini ortaya çıkarmak satış departmanı açısından önemlidir. Yeni Nesil ile, müşteriye sunulan hizmetin kalitesini artıracak, karar alma süreçlerini verimli hale getirecek ve etkin stratejiler geliştirilmesini sağlayacak çözümler satış-pazarlama ve satınalma departmanlarının hizmetine sunulmuştur.

Satış Siparişi, İrsaliyesi ve Faturası
Yeni Nesil’de yer alan; Satış Siparişi, İrsaliyesi ve Satış Faturası programlarıyla, sipariş takibi, irsaliye ve faturaların düzenli bir şekilde oluşturulabilmesi, müşteri risk durumuna göre sipariş onayının verilebilmesi ve engellenmesi, aynı müşteriye ait siparişlerin farklı teslim adreslerine istenilen miktarlarda yönlendirilebilmesi, yapılacak sevkiyatların bekleyen tüm siparişlere göre toplu olarak veya tek bir sipariş için yapılabilmesi, eldeki stok miktarları doğrultusunda bekleyen siparişlerin müşterilere sevk edilebilmesi, müşteriye sipariş tesliminde, kritik stok veya mevcut stok adedini aşması durumunda istenirse teslimatın durdurulabilmesi, birbirini takip eden diğer entegre süreçler sayesinde stok durumu dikkate alınarak sipariş onayının verilebilmesi, stok durumu dikkate alınarak teslim tarihinin belirlenebilmesi, ürün veya müşteriye göre teslimatı tamamlanan veya açıkta kalan siparişlerin izlenebilmesi, perakende ve fason faturası gibi özel faturalar düzenlenebilmesi, farklı döviz cinsleriyle satılan malların aynı faturada yer alabilmesi mümkündür. Ayrıca, sevkiyat ve mal kabullerinde barkod el terminalleri kullanımıyla giriş-çıkış işlemlerinin hızlı ve hatasız gerçekleştirilmesi, faturalarda Özel Tüketim Vergisine tabi ürünlerinde gösterilebilmesi işlemleri de yapılabilmektedir.

Satınalma Sipariş, İrsaliye ve Fatura Takibi
Teslim edilmemiş veya eksik teslim edilmiş siparişlerle, tamamlanmış siparişlerin, tedarikçi veya ürüne göre takibi yapılabilmekte, verilen siparişler tedarikçi tarafından yapılan teslim miktarlarıyla karşılaştırılabilmekte, eksik veya fazla teslimatlar belirlenebilmektedir. Onaylanan satınalma siparişlerinin teslimat sırasında otomatik olarak kapatılabilmesi, tedarikçiden gelen faturaların miktar ve ödeme bilgilerinin önceden tanımlanmış siparişler dikkate alınarak otomatik faturalaştırılabilmesi mümkündür.

Kredi Risk Takibi
Müşteriler için tanımlanan kredi limitleri dikkate alınarak, sipariş, sevkiyat ve satışların onaylanması veya engellenmesi, müşteriden alınan ayni ve nakti teminatların izlenebilmesi, müşterilerin henüz tahsil edilmemiş fatura, senet /çek işlemleri, karşılıksız çek ve protestolu senetlerinden doğan risklerinin izlenebilmesi, tüm risk ve kredi analizlerinin istenilen bir döviz cinsi ve döviz kuruyla takip edilebilmesi, müşterilerin genel cirodaki payı veya borcunun toplam cirosuna oranı gibi istatistik bilgilerinin otomatik güncellenmesi Yeni Nesil’de yapılabilmektedir.

Stok Yönetimi
İşletmelerin satış, satınalma ve üretim departmanlarında verimliliğin arttıralarak işletme karlılığının yükseltilmesi, sağlıklı bir stok yönetimiyle mümkündür. Yeni Nesil Yönetim sisteminde stok yönetiminde eldeki stok miktarları, giriş-çıkışları, sipariş ve üretim süreçleri izlenerek, hammadde, mamul ve ticari malların kritik, en az ve en çok stok seviyeleri takip edilebilmektedir. Stok yönetimi için gerekli olan bu iş süreçleri ile, maliyetlerin kontrol altına alınması, böylelikle işletme karlılığının arttırılması sağlanmaktadır.

Stok Planlaması
Birden fazla ürün koduna veya tedarikçi firma koduna göre stok takibi yapılabilmekte, stoktan çıkan ürünlerin geriye dönük bilgileri izlenebilmektedir. Farklı çevrim katsayıları kullanılarak yaratılan üç değişik stok birimi sayesinde; adet, koli, palet gibi birimlerle stok takibi yapılabilmesi mümkündür. Giriş-çıkış işlemleri hurda, konsinye, fire, hediye gibi değişik şekillerde sınıflandırılabilmektedir. Tanımlanan kritik stok seviyeleri dikkate alınarak siparişler planlanabilmekte, stok kartları ürün kodu dışında değişik özelliklere göre gruplanıp, bu gruplamalara göre analizler yapılabilmektedir. Rezerv edilmiş ürünlerin takibinin yapılabilmesi, masraf merkezlerine göre alım/satım analizlerinin yapılabilmesi, ürünlerin depo ve raf bazında takip edilebilmesi, devirlerinin yapılabilmesi mümkündür.

Barkodlu OTVT Uygulaması (Otomatik Tanıma ve Veri Toplama)
Her ürün için birden fazla barkod numarası tanımlanabilmesi, stok giriş ve çıkış işlemlerinin barkod okuyucularla her aşamada hatasız takip edilebilmesi, otomatik tanıma ve veri toplama için kullanılan barkod el terminalleriyle stok sayım işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi, ambarlarda yer alan malların transferleri, mal hareketlerinin yine barkod okuyucular ile kontrol edilebilmesi Yeni Nesil’in içerdiği özelliklerdir.

Stok Analizleri
FIFO ve Ortalama Maliyet gibi değişik maliyet yöntemleri ile stoktaki ve satılan malın maliyetlerinin hesaplanabilmesi mümkündür. Son hesaplanan maliyetler, stok kartlarına ve satışlara yansıtılabilmektedir. Ürün ve ürün grupları için Yeni Türk Lirası ve Döviz cinsinden maliyet analizleri yapılabilmekte, kritik stok seviye analizleri, stok durum raporu, ürün, müşteri, satış elemanı veya masraf merkezlerine göre dönemsel satış analizleri alınabilmektedir. Depolara göre stok analizlerinin yapılabilmesi de mümkündür.
Finans
Müşteri, satıcı, banka hesaplarının takibi, ödeme ve tahsilat planlarının oluşturulması ve bunlara bağlı olarak gerçekleşen risk, adat ve faiz hesaplamaları, Yeni Nesil finans çözümleri ile gerçekleştirilebilmektedir. Enflasyonist ortamda oluşan finansal riskler göz önüne alınarak kasa, banka senet/çek işlemlerinin takip edilmesi ve gerçekçi nakit akış planlarının oluşturulması, böylelikle finansal kayıpların en aza indirilerek, doğabilecek zararları önleyici kararlar alınması sağlanmaktadır.

Borç /Alacak Kapama
İstenilen satış faturalarının müşterilerden yapılan tahsilatlarla eşleştirilerek kapatılması, en uygun borç/alacak hesap eşleme şeklinin belirlenebilmesi için çeşitli faturaya karşı ödeme eşleme alternatiflerinin denenebilmesi, borç/alacak kapama işlemleri ile kısmen veya tamamen kapanmış kayıtların izlenmesi ve açıkta kalan borçlar için yaşlandırma yapılması mümkündür.

Banka
Sınırsız banka ve her bankanın farklı şube ve hesaplarının takip edilebilmesi, banka işlemlerinde virman, borç/alacak kayıtlarının otomatik olarak gerçekleştirilmesi, bankalarla sağlanan entegrasyon sayesinde işletme ile banka arasındaki senet, çek, nakit bilgilerinin ve hesap mutabakatlarının otomatik güncellenmesi, eldeki senet/çekler, beklenen tahsilatlar ve vadesi dolmamış faturalar dikkate alınarak, yapılması gereken ödemeler için nakit akışının planlanması, portföydeki senet ve çeklerin banka tahsilat ve teminat işlemlerinin izlemeleri yapılabilmektedir.
Muhasebe
Mali mevzuat ve genel kabul görmüş prensipler dikkate alınarak hazırlanan Yeni Nesil Muhasebe Çözümleriyle, işletmelerin operasyonları ile yasal yükümlülüklerini eş zamanlı bir şekilde yerine getirmeleri hedeflenmiştir. Böylelikle mali dönem sonunda zorunlu olarak hazırlanması gereken yasal defter ve mali tabloların yanısıra, işletmelere ihtiyaç duydukları zamanlarda analiz ve değerlendirme yapma imkanı da sağlanmaktadır.

Yeni Nesil Muhasebe çözümlerinde; kullanıcıya esnek hesap planı yapısı sayesinde geniş kırılım imkanları sunulmuş, alt hesapların herhangi bir şarta bağlı olmadan tanımlanabilmesi sağlanmıştır. Tek düzen hesap planının yanı sıra farklı bir hesap planına göre raporlamalar ve değerlendirmeler yapılabilmektedir. Tüm işlemlerin birden fazla para birimiyle takibi ve girilen kur bilgilerine göre işlemlerin TL’den dövize, dövizden TL’ye otomatik çevrilebilmesi mümkündür. İşletme faliyetleri sonucu oluşan borç/alacak işlemlerinin mahsup, tahsil, tediye kayıtlarının otomatik oluşturulabilmesi, mizan, defter-i kebir, yevmiye defteri gibi yasal defterlerin ve bilanço kar/zarar tablolarının Türk Lirası ve döviz cinsinden düzenlenebilmesi, özel hesap dönemi tanımlanabilmesi, açılış, kapanış ve dönemsel yansıtma fişlerinin otomatik oluşturulabilmesi mümkündür.

İşletme faliyetleri sonucu oluşan gelir ve giderlerin tanımlanan masraf merkezlerine göre dağılımları izlenebilmekte, aynı anda birden fazla şirketin muhasebe kaydı tutularak, konsolide bilanço ve kar-zarar tablolarının düzenlenebilmekte, Link Yeni Nesil’de hazırlanan KDV Muhtasar Beyanname ve Geçici Vergi bilgilerini XML dosya transfer özelliği kullanılarak e-beyanneme hazırlanabilmektedir.
Sabit Kıymetler
Sabit Kıymetlerin satın alınmasından elden çıkarılmasına kadar tüm amortisman hesaplamalarının takip edilmesi için Yeni Nesil Sabit Kıymetler Çözümleri işletmelerin hizmetine sunulmuştur.

Sabit kıymet değerlemelerinin otomatik olarak yapılabilmesi, sabit kıymetlere ilişkin amortismanların, eşit tutarlar veya azalan bakiyeler yöntemlerine göre hesaplatılabilmesi yapılabilmekte, sabit kıymet satış işlemlerinde; satış bedeli, satılan miktar, satılanların birikmiş amortismanı, maliyeti ve oluşan kar gibi bilgiler izlenebilmektedir. Ödenen KDV tutarının kaç yıla bölüneceği ve indirilecek KDV miktarı takip edilebilmekte, sabit kıymetlere ilişkin kasa değeri, birikmiş amortisman, değerlenmemiş amortisman, maliyet bedeli, satılan miktarın net değeri gibi bilgiler, dönemsel veya yıllık olarak izlenebilmekte, sabit kıymetler mizanı ile amortisman listeleri gibi listeler düzenlenebilmektedir. Sabit kıymetlerin bulunduğu işyerine, bölüme ve tahsis edildiği çalışana göre detaylı takibini yapmak mümkündür.

İşletme Defteri
İşletme Defteri tutmakla yükümlü kuruluşlar için Yeni Nesil İşletme Defteri Çözümleri, sınırsız defter tutabilme, her türlü gelir gider kayıtlarının işlenmesi olanaklarını kullanıcıların hizmetine sunmaktadır. Giriş/çıkış işlemleri ile ilgili KDV takip edilebilmekte, hesap özetleri hazırlanabilmekte, stok kartları ile stok işlemlerinin kontrolü yapılabilmektedir. Demirbaş kartı ile ayrılacak amortisman ve indirilebilir KDV'nin takibinin yapılabilmesi, aylık KDV beyannamelerinin hazırlanması ve işletme defterinin resmi dökümünün alınabilmesi, işletme defteri tutmakla yükümlü kuruluşlar için, her türlü gelir gider kayıtlarının işlenebilmesi mümkündür.
Mobil Uygulamalarhttp://www.link.com.tr/img/baslik-ok.gif
Mobil Satış
Link Bilgisayar tarafından satışı yapılmakta olan Ticari paket ve Kurumsal Kaynak Planlaması paketleri ile entegre bir yapıda çalışacak mobil uygulama otomasyonlarını son kullanıcıların hizmetine sunmaktır. Son kullanıcının gerek mobil uygulamalar gerekse süreç yönetimi için tek bir firma ile muhatap olması ile karşılaşılabilecek veri aktarma vb. sorunların en aza indirilmesi hedeflenmektedir.

Sürekli olarak artan rekabet koşulları dikkate alındığı zaman farklı sektörlerde da olsa bir çok pazarlama şirketinin artık müşteriye yerinde hizmet götürmek zorunda olduğu bilinen bir gerçektir. İşte bu noktada plasiyerlerin müşteri yanında yani sahada gerçekleştireceği süreçlerin kontrol altına alınması için mobil uygulamalar devreye girmektedir .
Sıcak Satış
Sıcak Satış Nedir?
Hedeflenen müşterilere düzenli bir rut doğrultusunda yapılan, malın anında teslim edildiği ve önceden ayarlanmış tahsilat kurallarına uyulan satış sistemini sıcak satış olarak nitelendirebiliriz. Sıcak satış, müşteri odaklıdır ve bunda da ana hedef, müşteriye değer katabilmektir.

Link Mobil Sıcak Satış Uygulamasının Faydaları

· Satış stratejilerinin doğru oluşturulabilmesi için güncel müşteri bilgilerinin toplanması.
· Yaşlandırma ve tahsilat takibi ile alacak riskinin en aza indirilmesi.
· Sahadan anlık stok ve satış takibi.
· Ürün fiyatlandırma, müşteri iskontosu vb. pazarlama aktivitelerinin kontrol altına alınması.
· Plasiyer inisiyatifi yerine kurumsal pazarlama stratejileri ile çalışma imkanı.
· Sahada faturalama ile hızlı ve hatasız uygulama.
· Mobil yazıcı sistemleri ile sahada fatura, irsaliye, makbuz çıktılarının üretilebilmesi.
· Link ürünleri ile tam entegrasyon sayesinde aktarım hatalarından ayıklanmış olması.
Soğuk Satış

Soğuk Satış Nedir?
Soğuk satış, müşteri odaklı saha satış sistemlerinden biri olarak nitelendirilebilir. Hedeflenen müşterilere düzenli bir rut doğrultusunda yapılan, malın anında teslim edilmediği, müşterinin ihtiyaçlarına uygun olarak siparişlerin alındığı yöntemdir. Soğuk satışta plasiyer için asıl olan, müşteri ihtiyaçlarının doğru bir şekilde analiz ve tespit edilmesi ve buna uygun reçetelerin sunulmasıdır.

Link Mobil Soğuk Satış Uygulamasının Faydaları

· Satış stratejilerinin doğru oluşturulabilmesi için güncel müşteri bilgilerinin toplanması.

· Yaşlandırma ve tahsilat takibi ile alacak riskinin en aza indirilmesi.

· Sahadan anlık stok takibi.

· Ürün fiyatlandırma, müşteri iskontosu vb. pazarlama aktivitelerinin kontrol altına alınması.

· Plasiyer inisiyatifi yerine kurumsal pazarlama stratejileri ile çalışma imkanı.

· Mobil yazıcı sistemleri ile sahada sipariş, fiş ve makbuz çıktılarının üretilebilmesi.

· Link ürünleri ile tam entegrasyon sayesinde aktarım hatalarından ayıklanmış olması.

Mobil Depo Sayım

Yoğun depo hareketliliği yaşayan işletmeler için fiziksel stokları ile sistemlerinde kayıtlı stoklarının bir birini tutması çok önemli bir husustur. Bu nedenle, bu tür işletmeler için periyodik olarak depo sayımı yapmak vazgeçilmez bir iş süreci olmaktadır. Stok kayıtları arasındaki tutarsızlık bir çok işin tekrar yapılmasını gerektirip, işletmeler için ciddi bir zaman kaybına neden olmaktadır.

Link Bilgisayar Mobil Depo uygulaması, işletmeler için hızlı, doğru ve güvenilir depo sayımlarının yapılabilmesi için geliştirilmiştir. Mobil el terminalleri ile yapılan depo sayımının sisteme doğrudan Sayım Sonuç ya da Sayım Farkı olarak aktarılmasıyla, fiziki ve kayıtlı stok bilgilerinin birbirini tutması sağlanmış olur .

Mobil Depo Sevkiyat

Müşterilerine kaliteli bir hizmet sunma anlayışıyla yola çıkan işletmelerin, depo süreçlerini hızlı ve eksiksiz bir şekilde yönetebilmeleri için geliştirilmiştir. Müşteriye ürün tedarikindeki kalite anlayışı; hızlı, güvenli ve eksiksiz bir dağıtım sistemiyle mümkün olabilmektedir.

Mobil Depo sevkiyat sistemi, kendi içerisinde iki farklı süreci yönetebilecek şekilde tasarlanmıştır;

· Ticari Paket veya Kurumsal Kaynak Planlaması paketine işlenmiş siparişlerin müşteri veya sipariş numarası bazında depodan toplanması ve sevkiyatı.

· Sipariş olmadan, doğrudan depodan müşteriye yapılan ürün sevkiyatı

Mobil el terminali ile yapılan toplama işleminde, toplanan ürünün miktar ve barkod kontrollerinin yapılması sayesinde siparişlerin müşterilere hızlı ve eksiksiz olarak ulaştırılması sağlanmış olur.

KATEGORİLER

Back to Top