TECHNO İNSAN KAYNAKLARI

İşletmelerin önemli kaynaklarından biri olan çalışanlara ait hertürlü operasyonel süreci, teknolojik altyapıyı kullanarak standardize etmiş çözüm ortağınızdır.

Personel özlük bilgileri ve bordro işlemleri için yapılan resmi ve işletmeye ait ihtiyaçlarını karşılar, bunun yanında İnsan Kaynakları Yönetimi için opsiyonel olarak kullanılanılan fonksiyonel özelliklere sahiptir. İşletmelere göre özelleştirilebilir ve ölçeklenebilir yapıdadır. Bu sayede işletmeye ait tanımlar yapılmakta ve ihtiyaca özgü çözümlerle kullanılabilmektedir.

Link Bilgisayar A.Ş., TECHNO İnsan Kaynakları Programını geliştirerek işletmelerin hizmetine sunmuştur. Bu uygulama sayesinde işletmeler; İnsan Kaynakları ve Personel Bordro Yönetimi ihtiyaçlarını kolaylıkla yönetebilmekte ve izleyebilmektedirler.

TECHNO İnsan Kaynakları Yönetimi uygulaması ile rutinleşmiş birçok iş, esneklikten ve işlevsellikten ödün verilmeden otomatikleştirilip; şirketin, zaman, işgücü ve para kaybını en aza indirirerek, kazanılan katmadeğerin daha önemli işlere yönlendirilmesi hedeflenmiştir.

Techno IK
· Personel Yönetimi
· Bodro ve Tahakkuk Yönetimi
· Organizasyon Yönetimi
· Ücret Yönetimi
· Aday Yönetimi
· Eğitim Yönetimi
· Sağlık Yönetimi
· Tahsisli Eşya Yönetim
· Kariyer Yönetimi
· Harcirah Yönetimi
· Performans Takip Yönetimi
· Raporlama Yönetimi
· Elektronik Veri Yönetimi
· Program Yönetimi modüllerinden oluşmaktadır.
· Self Servis Web Modülü
Genel Özellikler

LİNK TECHNO İnsan Kaynakları Programı, her sektörden şirketin, organizasyon basamağındaki personele ait kayıtların tutulması, bordro hesaplamaya ait parametrelerin tanımlanması ve görev süresi içerisinde Yasal uygulamaların getirdiği tüm ihtiyaçları karşılaması amaçlanan Techno İK yasal bildirimleri sizin yerinize takip eder. TECHNO İnsan Kaynakları Programı ve Link Güneş Sistemi Kurumsal Kaynak Planlaması, Yeni Nesil ürünleri ile tam entegre olarak çalışmaktadır.

Aşağıda sistem ve içerikle ilgili özet fonksiyonları sıralanan ‘TECHNO-IK Çözümleri’ görev süresi devam eden veya son eren tüm personele ait bilgilerin izlenmesine olanak sağlar.

· Fotoğraf, açıklama ve not skalaları oluşturma

· Personele ait döküman ve dosya tanımları

· Personeli özel grup ve statülerde tanımlayabilme

· Her firmanın kendi işleyişine uygun şekilde mesai, sosyal yardım, ek ödeme ve kesinti tanımlayabilmesi

· Giriş-çıkış işlemleri ve hesaplamalarının istenilen kriterler ile yapılabilmesi

· Asgari ücret ve diğer resmi oranlarda toplu değişiklik yapma imkanı

· Farklı kriterler bazında personel grubu veya niteliklerine göre geçerli olacak yeni ücretlerin yönetilmesi

· Elektronik ortamda verilmesi gereken e-bildirge-banka transfer işlemlerinin program aracılığı ile yapılması

· Değişen kanun bilgileri, çalışma parametreleri ve bordro parametrelerinin tarih kontrollü olarak saklanabilmesi ve geçmişe yönelik hesaplamalara ulaşılabilme

· Personellere ait detaylı analiz yapma imkanı

· Resmi dairelere verilmesi gereken tüm formların hazır olarak basılması

· Belirli formattaki dosyalardan veri aktarımı yaparak tanımlamaların hızla yapılma imkanı

· Yasal oranlardaki değişikliklerin sisteme otomatik yansıtılabilmesi

· Eğitim, Performans, Kariyer yönetimi gibi İnsan Kaynakları birimine ait tüm operasyonların sistem üzerinde işletilebilmesi

· Sistemden alınan raporların formatını Adobe Acrobat (*.pdf), Word (*.doc), Excel (*.xls), Crystal Report (*.rpt) olarak alınabilmesi

· Organizasyon ağacında yer alan popup menüler ile, işlem ekranlarına hızlı ulaşım özelliği

· Belirli kart ekranlarında giriş zorunluluğu olan alanların kullanıcı tarafından belirlenebilmesi

· Kullanıcı tarafından belirlenen işe giriş evrakları ve yasal yükümlülük evraklarının eksikliği durumunda otomatik bilgilendirme yapılması

· Kullanıcı istediği taktirde, program güncellemelerinin web üzerinden otomatik olarak yüklenip, kullanıma hazır hale getirilmesi

· Tüm ekranlarda yapılacak işlemler veya ilgili sayfalara kolay erişim sağlanabilmesi

· Form tipinde olan raporların e-mail yolu ile istenen noktaya göndermek, bordro hesap pusulası gibi şahsa özel çıktıları ise aybaşlarında personellere şifreli şekilde göndermebilme

· İşyerlerini farklı veya aynı veritabanı üzerinde tutma imkanı

 • +

  Organizasyon Yönetimi

  Organizasyon Yönetimi Modülü ile şirket, işyeri, birim ve pozisyon ile ilgili bilgiler tanımlanarak organizasyon yapısı oluşturulur. Genel özellikleri aşağıdaki gibidir.

  · Sınırsız sayıda organizasyon ve pozisyon hiyerarşisi tanımlanıp, bu hiyerarşik yapıların tarihsel süreçler içinde takibinin yapılabilmesi.

  · Şirket, işyeri, birim ve pozisyon için hiyerarşik yapıda teşkilat şeması tanımlayabilme, yönetilme

  · Organizasyondaki pozisyonlara ait iş tanımlarının ve atanacak kişilerin sahip olması gereken nitelik ve özelliklerin tanımlanması ile işe alım sürecinin değerlendirilmesi.

  · Kişinin pozisyon gereksinimlerine göre işe atanması için değerlendirme yapılabilme imkanı sayesinde verimliliğin artması

  · Organizasyon yapısının şematik olarak görüntülenmesi

  · Organizasyon ağacının pozisyon bazında ve pozisyona göre personellerin, şematik görüntülenmesi

  · Tüm organizasyonda isme göre kolay personel arama

  · Personel Filtreleme ile istenilen özellikte olan personellerin bir arada görüntülenmesi

  · Şirket, işyeri ve birim kriterlerine dayalı matris ve hiyerarşik yapıda, sürekli veya geçici organizasyonlar oluşturularak bütçe planlanması için similasyon yapabilmesi

  · Oluşturulan organizasyon yapıları doğrultusunda personel ücret bütçesi hazırlanması ve planlanan ile gerçekleşen değerlerin karşılaştırılması

 • +

  Aday Yönetimi

  Aday Yönetimi Modülü ile şirketin personel seçme ve yerleştirme ile ilgili süreçleri izlenir ve yönetilir. Bazı özellikleri aşağıda listelenmiştir.

  · Aday başvuru havuzunun oluşturulması.

  · İş görüşmesi yapılacak personeller için aday bilgilerinin izlenmesi ve uygun niteliklere göre değerlendirme imkanı.

  · Başvuruda bulunan adayların gerekli olabilecek tüm özlük bilgi kayıtlarının tutulması.

  · Sisteme belli bir aday için girilen nitelik bilgilerinin, başvurulan veya öngörülen birim ve pozisyon nitelik bilgileriyle ayrı ayrı karşılaştırılarak, aday uygunluk yüzdelerinin bulunması.

  · Aday ile yapılan tüm mülakat bilgilerinin ¬tarih, pozisyon, mülakatı yapan kişi ve mülakat sonucu gibi detayların kaydedilmesine imkan sağlayarak geriye dönük izleme yapılabilmesi.

  · Başvuruda bulunan adayın işe alınması halinde bilgilerinin otomatik olarak Personel Bilgileri bölümüne aktarılması.

 • +

  Personel Yönetimi

  Personel Yönetimi Modülü ile tüm çalışanlarla ilgili tüm bilgilerin takip edilebildiği personel kayıtları oluşturulur.

  · Personel bilgilerin diğer modüller içinde temel sağlayacak şekilde kaydedilmesi.

  · Personellerin işe giriş çıkışları ile yasal ve idari tüm değişikliklerinin personel kartı üzerinde tarih bazlı olarak izlenebilmesi.

  · Personele ait bilgilerin istenilen şekilde gruplanarak (çalışan, aday, stajyer, danışman gibi) takip edilebilmesi ve bu gruplara ait detayların incelenebilmesi.

  · Personel atamalarında görev ile ilgili bilgilerin organizasyon, yerleşim, yönetici ve çalışma koşulları detayınında tutulması.

  · Personelin atama, tayin ve terfilerinin tarihsel olarak görüntülenmesi.

  · Aynı anda izne çıkamayacak personelin tanımlanması.

  · Personelin bireysel hayat ve sağlık sigortalarının tanımlanması.

  · Personelin özlük bilgilerinin; nüfus cüzdanı, iletişim, ehliyet, banka ve sendika bilgilerinin takip edilmesi.

  · İşe alım sırasında temin edilmesi gereken evrakların listelenmesi ve teslim edilenlerin takibinin yapılması.

  · Personelin çalışma takviminin izlenmesi .

  · Personel çıkış görüşmeleri kayıtlarının tutulması.

  · İşten Çıkış ve Giriş işlemlerinin Personel Şirket Bilgileri üzerinden SGK beyan sistemine otomatik yapılabilmesi.

  · Personelin ücret bilgilerinin tarihsel olarak izlenmesi.

  · Liste ekranlarının Ms Excel’e aktarılabilmesi.

  · Pozisyon ve Organizasyon durumunun şematik olarak izlenmesi.

 • +

  İzin Yönetimi

  İzin Yönetimi Modülü ile izin tanımlamaları ve kayıtları yapılarak personelin izin durumları sistem üzerinden takip edilir. Genel özellikleri aşağıdaki gibidir.

  · Personelin pozisyonuna ve seviyesine göre değişebilen; tüm yasal ve şirkete özel izin bilgileri girilerek, bu bilgilerin tarihsel olarak izlenmesi.

  · Personellerin yıllık izin hak edişleri ve kullanılan yıllık izinlerinin takip edilme imkanı.

  · Çalışılmadığına dair bildirim girişinin SGK’ya otomatik olarak bildirilmesi.

  · Resmi tatil günlerinin takibi ve puantaja otomatik yansıtılması.

  · Haftalık, Aylık ve Yıllık bazda personellerin izin takviminin görüntülenmesi.

  · Takvim görünümü ile izinlerin görüntülenebilmesi özellikleri bulunur.

 • +

  Ücret Yönetimi

  Çalışan personellerin ücret bilgilerini tanımlamak ve yönetmek için kullanılan modüldür. Tüm şirket veya işyeri genelinde birim hatta pozisyon bazlı olarak ücret yönetimi yapılabildiği gibi personel bazlı da yapılabilir.

  · Belirlenen maaş aralığında işlem yapma imkanı.

  · Ücret tipine göre aylık, saatlik veya günlük tanım yapabilme.

  · Maaş hesaplamalarında net ve brüt ücret üzerinden çalışabilme.

  · İleriye dönük ücret değişikliği için planlama yapma.

  · Oran veya miktar olarak yapılan zamları ücrete yansıtabilme.

 • +

  Harcirah Yönetimi

  Şirket çalışanlarının görev amaçlı yurtiçi ve yurtdışı seyahatlarında yasal olarak belirlenen miktarda harcirah ödemelerini takip edilmesi için kullanılan moduldur. Seyahat tarihleri arasında ödenmesi gereken tutarın hesaplanmasını sağlar.

  Personelin son brüt ücretinin dahil olduğu dilime göre , yapılacak seyahatin günlük kanuni ödenek tutarı otomatik olarak tespit edilerek, kur bilgisi gerekiyorsa ilgili ülke döviz kurunun merkez bankasından online elde edilmesi ile toplam tutar ve damga vergisi rakamı hesaplanır.

  · Harcirah Parametreleri, Harcirah Girişi ekranlarından oluşur.

  · Personele ait seyahat edilecek ülke ve gün seçildiğinde Fiş kaydının oluşması.

  · Harcirah ödemesi için kullanılmak üzere makbuz baskısının sistemden alınabilmesi.

  · Yabancı para cinsinden girilmiş olan ödeneklerin hangi tarih baz alınarak Türk Lirası’ na dönüştürebilme.

  · Oluşan kayıtların seçilen dönemdeki bordro hesaplamalarına yansıtma özelliklerine sahiptir.

 • +

  Bordro Tahakkuk Yönetimi

  Bordro ve Tahakkuk Yönetimi Modülü ile yasal ve işletmeye özgü parametreler kullanılarak bordrolar hazırlanır.

  Özelliklerinden bazıları aşağıda listelenmiştir;

  · Maaş hesaplamalarının Türk Lirası veya istenilen bir döviz cinsinden yapılabilmesi.

  · Netten brüte, brütten nete aylık, günlük, saatlik maaş hesabı yapılması.

  · Organizasyona göre ek kazanç, kesinti ve sosyal yardım tanımlanıp, netten veya brütten hesaplama yapılması.

  · Personelden yapılacak özel kesintilerin taksitlendirilmesi.

  · Özel kesintilerin 'ücret', 'ek kazanç' veya 'sosyal yardımlar' ile ilişkilendirilmesi.

  · Organizasyonda birime ve işyerine göre fazla mesai ve ikramiye parametreleri tanımlanması.

  · Sendika takibi yapılması.

  · İstenirse birden fazla sayıda bordro oluşturulması ve bordroların aynı form üzerinde birleştirilmesi.

  · İstenilen raporların ve bordro listelerinin düzenlenmesi.

  · Maaşların çalışılan bankalara ait disketlerinin sistem üzerinden oluşturulabilmesi ve transfer edilmesi.

  · Kıdem ve ihbar tazminatlarının hesaplanması.

  · Fark bordroların düzenlenmesi.

  · Özel sigorta ve vergi indirimi hesaplamaları yapılması.

  · Personel ödemelerinin masraf merkezlerine göre izlenip, muhasebeleştirilmesi.

  · Personele ait masrafların bölgelere göre dağılımı.

  · E-bildirge SGK işlemlerinin sistem üzerinden yapılabilmesi.

  · SGK ve Bölge Çalışma Müdürlüklerinin talep ettiği resmi form ve evrakların hazır olarak sistemden alınması.

  · Yasal ve kurumsal bilgilerin parametrik tanımlanabilmesi, tarihsel olarak geçmişe dönük takibi.

  · Ücret hesaplamalarında puantaj kullanılarak aylık, günlük ve saatlik olarak netten brüte veya brütten nete doğru hesaplama.

  · Personele ait puantaj kartlarının, öndeğerler veya hesap şablonları kullanılarak kolay ve hızlı şekilde oluşturulması ve güncellenebilmesi.

  · Bir ay içinde birden fazla bordro (ek ödeme, ikramiye, ücret v.b.) hazırlama imkanı.

  · Tek kişi veya belirtilen kritere göre bordro hazırlama imkanı.

  · Bordro dökümleri ayrı veya birlikte alabilme.

  · Geçmiş dönemlere ait bordrolarının takibi.

  · Personele ait özel sigorta işlemlerinin de program içinden takip edilip, bordroya yansıtılabilmesi.

  · Sonraki aylar için çalışanların bordro maliyet özelliğini çalıştırarak bütçe değerlendirme ve mevcut kadro dışında tahmini personel alımlarının pozisyon bazında maliyetinin takibi.

  · Bordro maliyet hesaplama özelliği ile ileri dönük personel maliyetlerinin organizasyonel yapıda liste ve grafik şeklinde raporlanabilmesi.

 • +

  Eğitim Yönetimi

  Techno İnsan Kaynakları Yönetimi uygulaması kapsamında organizasyonlarda verilmekte olan tüm eğitimlerin planlama, iş, görev, organizasyon ve tanımlanmak istenen diğer kategorilerle ilişkilendirilme çalışmaları Eğitim Yönetimi modülü altında gerçekleştirilir.

  · Eğitim Yöntemi ile personelin eğitim tanımları, Yıllık Eğitim Planlaması ve Eğitim Takvimi, bilgilerine ulaşılabilir.

  · Gerçekleşen eğitimler için değerlendirme sonuçları, masraf bilgileri ve test bilgilerinin takip edilebilmesi.

  · Eğitim bütçesi planlanması.

  · Takvim görünümü ile eğitim çizelgesinin görüntülenebilmesi.

  · Eğitim içeriği,katılımcılar, değerlendirme sonuçlarına göre farklı raporlar alabilme.

 • +

  Tahsisli Eşya Yönetimi

  İşletmelerde personele tahsis edilen kaynakların detaylı olarak izlenmesini sağlayan bir bölümdür. Organizasyon şemasında yer alan pozisyonların hangi kaynaklardan yararlanabildiği ve bu kaynakların ne şekilde kullanılabildiği bilgilerinin takibi, pozisyonların seviyelerine göre detaylandırılmış kaynak kullanım bilgilerinin tutulması ve zimmet kayıtlarının yapılması Tahsisli Eşya Yönetimi modülü tarafından sağlanmaktadır.

  Tahsisli eşya bilgilerinin; demirbaş adı, demirbaş grubu, bulunduğu şirket, alınış tarihi, satıcı bilgileri, evrak bilgileri, verildiği personel, veriliş/alınış tarihi, veriliş sebebi, kullanım şekli gibi detaylarıyla izlenebilmesi de tahsisli eşya yönetimi konusunda sunulan avantajlar arasında yer almaktadır.

  Tahsisli Eşya Yönetimi modülü altında;

  · Personelin bağlı bulunduğu iş yerinde kendisine tahsis edilen kaynakların detaylı olarak izlenebilmesi.

  · Personele tahsis edilen eşyanın detay bilgilerinin takip edilmesi.

  · Personele tahsis edilen kaynaklar için yapılan masrafların detaylı olarak izlenebilmesi. mümkündür.

 • +

  Personel Sağlık Yönetimi

  Personelin işe giriş muayenelerinin ve çalıştığı süre içinde tüm sağlık işlemlerinin kayıt işlemleri Personel Sağlık Yönetimi modülü altında gerçekleştirilir. Sağlık bilgileri girilen personelin, belli dönemlerde yaptırması gereken aşı bilgileri, test, risk analizleri, yasal yükümlülükleri ve personel kaza bilgileri izlenebilmektedir.

  Personel Sağlık Yönetimi modülü altında;

  · Personel Muayene Bilgileri,

  · Personel Aşı Bilgileri,

  · Personel Hastalık Bilgileri,

  · Yasal Yükümlülük Bilgileri tanım ve izleme ekranları mevcuttur.

  · Personel Muayene Bilgilerine istinaden recete baskısı alınması,

 • +

  Kariyer Yönetimi

  Kariyer Yönetimi modülünün amacı, boşalan yada yeni oluşturulan pozisyonlar için öncelikle dışarıdan personel arayışına girmeden, şirket çalışanlarını değerlendirerek, uygun çalışanı uygun pozisyona yerleştirmektir. Bunun yanı sıra eğitim ve tecrübesi ile şirket içerisinde kişisel özelliklerine katma değer sağlamış olan personeller için uygun terfiler hazırlamaktır.

  · Açık olan pozisyona uygun adayların belirlenebilmesi için, Pozisyon bilgileri kartındaki nitelik bilgileri kullanılması,

  · Şirket içerisinden bu pozisyon için kaynak teşkil edebilecek pozisyonlar ve çalışma süreleri belirlenerek, ilgili pozisyon için gerekli nitelikler ve verilmesi gereken eğitimlerin tanımlanması özellikleri vardır.

 • +

  Performans Takip Yönetimi

  Firma içi performans takip uygulamaları kurumdan kuruma oldukça büyük farklılıklar gösterebilmektedir. Yapılmış olan uygulamanın sonuçlarının takibi ve sonuçların mevcut modüllerle ilişkilendirilmesi hedef alınmıştır.

  Performans değerlendirme sonuçlarının kariyer yönetimi ve ücret zam yönetimi modülleri ile beraber kullanma imkanı bulunmaktadır. Bu sayede çalışanlara ait değerlendirmeler kolayca yapılabilmektedir.

  Modüle ait ekranlar listelendiğinde,

  · Personele ait değerlendirme kriteri için hedeflenen ve gerçekleşen değerlerin tanımlanması için Personel Performans Değerlendirmesi,

  · Dönemsel değerlendirmelerde kullanılmak üzere Performans Değerlendirme Dönemleri,

  · Değerlendirme kriterleri baz alınarak hazırlanan Performans Değerlendirme Formları,

  · Değerlendirmeleri görsel olarak izleyebilmek için Performans Grafikleri şeklindedir.

 • +

  TechnoIK 2.0 Online Hizmetler

  Artık bordronuzu almak için şirketinizin personel bölümüne başvurmanız gerekmiyor. Link Techno İK 2.0 Online Hizmetler sayesinde, nerede olursanız olun Bordro görüntüleme, İzin ve Avans Talebi gibi birçok insan kaynakları işlemini dilediğiniz her yerden kolayca yapabilirsiniz.

 • +

  Raporlama Yöntemi

  Raporlamadan elde edilen tüm sonuçlar ekranda görüntülenebilme, yazıcıdan basılabilme ve Excel’e aktarılabilme imkanı sunulmuştur.

  · Bordro ve Tahakkuk Raporları

  · Personel Raporları

  · İzin Raporları

  · Puantaj Raporları

  · Aday Raporları

  · Eğitim Yönetimi Raporları

  · Sağlık Yönetimi Raporları

  · Ücret Yönetimi Raporları

  olarak gruplanmış formlar ve kullanıma hazır analizlerden oluşmuştur. Hazır özelliklerini değiştirme imkanı yanında yeni analiz hazırlanırken kullanılan listeleme ve veri kaynağı ayarları sayesinde esnek ve akıllı raporlar tasarlanmasını sağlar.

  · SGK, İŞKUR, Bölge Çalışma Müdürlükleri ve diğer resmi kurumlarda kullanılan formları sistemden hazır olarak alınabilmesi.

  · Tüm raporların elektronik posta ile sistem üzerinden gönderilebilmesi.

  · Çarşaf, İcmal, Toplam Maaş bordrosu gibi standart raporların kolayca alınabilmesi.

  · Var olan bir word dosyasına analiz sonucunda ekrana alınan veriyi aktarma özelliği.

KATEGORİLER

Back to Top